Search | 
ensk

Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou.


Ciele projektu:

  1. zlepšenie existujúcich nedostatkov v kvalite ľudských zdrojov colných a pohraničných úradov, najmä vo vzdelávaní a komunikácii slovenskej a ukrajinskej hraničnej stráže a colných úradníkov cez tréningy, výskumné pobyty a vypracovania študijných materiálov pre nich;
  2. zlepšenie politík a iniciatíva na prijatie pomocných nariadení pre lepší manažment hranice;
  3. zlepšenie poskytovania informácií, nielen medzi expertnou komunitou, ale hlavne medzi štátnym a neštátnym sektorom a tiež smerom k širokej verejnosti;
  4. vytvorenie lepších podmienok na hraničných priechodoch, hlavne prostredníctvom odporúčaní pre lepší manažment a urýchlenie odbavovacích procedúr cestujúcich;
  5. podporiť iniciatívy vedúce k zmene politík s cieľom zlepšenia situácie na hraničných priechodoch;
  6. zriadiť a vybudovať špeciálny vzdelávací program na Prešovskej univerzite s názvom "Pohraničné štúdie", využijúc pritom nórsky know-how.

Hlavným a dlhodobým účinkom projektu je zlepšenie SK a UA vzťahov, riešenie vzájomných problémov a sporov súvisiacich so schengenskou hranicou, zlepšenie manažmentu hranice, colných procedúr na hraničných priechodoch SK/UA hranice. Okrem toho, medzi dlhodobé ciele patrí intenzifikácia a zvyšovanie kvality prostredia pre kvalitný a efektívny aplikovaný i základný výskum hraničných štúdií, inštitucionalizácia spolupráce, vytváranie partnerských sietí  a vytváranie nových a posilnenie existujúcich odborných kapacít v SK-UA pohraničnom regióne, zlepšenie tvorby politiky na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, hlave v oblasti migrácie, hraničných a colných procedúr.

Začiatok projektu:     Október 2015
Koniec projektu:     Apríl 2017

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

A.    Výskum hraníc

terénny výskum na SK-UA hranici
1x komparatívna štúdia SK/UA – NO/RU
3x policy papers

B.    Monitoring hranice

Evaluácia fungovania hraničného režimu - súvisí s témou A
časť bude o analýze migrácie, časť bude terénny výskum na hraničných priechodoch1x štúdia
1xpolicy paper (UA alebo NO)
2x odborný workshop (aspoň 30 účastníkov na každom z workshopov)

C.    Tréningové kurzy pre pohraničníkov a colníkov z UA v SR

6x kurz (1 kurz/1týždeň; do 15 účastníkov na 1 kurz, SK/EU lektorov podľa potreby na každý kurz – témy kurzov dohodneme s  UA stranou)

D.    Medzinárodné konferencie a workshopy

4x (Prešov, Bratislava, Prešov, Užhorod)
6x odborný workshop v SR a na Ukrajine (aspoň 30 účastníkov na každom z workshopov)
Úvodná konferencia v Prešove – 11.11.2015 na UNIPO „Migračné trendy na SK-UA schengenskej hranici“

E.    Jednotýždňový workshop v Nórsku

14 expertov, colníkov, pohraničníkov z SK a UA do Nórska
1x odborný workshop (aspoň 30 účastníkov) v Kirkenes, Nórsko

F.    Študijné pobyty

30x pobyt/osoba (1 pobyt/2týždne)
2x policy papers – urobia niektorí „pobytníci „

G.    Zavedenie kurzu „Border studies“ na Prešovskej univerzite

vypracovanie konceptu kurzu
vypracovanie učebných textov
1x skriptum/publikácia + 6 pracovných zošitov
4x policy papers

H.    Publicita (okrem povinnej v rámci Programu NFM)

6 čísiel Štvrťročný časopis o projekte
Články v lokálnych médiách
Tlačové konferencie


INDIKÁTORY

Indikátor Pôvodná hodnota Cieľová hodnota
Dosiahnutá hodnota
       
Indikátory výstupu projektu      
Počet iniciatív zameraných na zlepšenie podmienok na hraničných prechodoch 0 3 3
Počet verejných inštitúcií zodpovedných za problematiku hraničného režimu a hraničných prechodov zapojených do aktivít financovaných z programu 0 4 4
Počet prijatých iniciatív vedúcich k zmene  politiky v prospech zlepšenia podmienok na hraničných prechodov 0 4 4
Veľkosť územia v m2 v okolí hraničných prechodov modernizované a renovované v rámci programu 0 3200 3200
       
Indikátory výsledku projektu      
Počet realizovaných výskumov v oblasti manažmentu hraníc 0 1 1
Počet spracovaných publikácií týkajúcich sa hlavnej výskumnej témy 0 2 2
Počet spracovaných a publikovaných Policy Papers 0 10 10
Počet medzinárodných konferencií 0 4 4
Počet tréningov, seminárov a odborných podujatí 0 12 12
Počet účastníkov na podujatiach 0 550 660
Počet programov transferovaných z Nórska 0 1 1
Počet učebníc a pracovných zošitov pre vzdelávanie 0 7 7
Počet zosieťovaných inštitúcií pre vzdelávanie 0 5 5

 

Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava, Slovak Republic